Zemin Mekaniği Laboratuvarı Şube Müdürlüğü

Zemin Mekaniği Laboratuvarı Şube Müdürlüğü; zemin özelliklerinin iyileştirilmesi, zemin mekaniği ve temel mühendisliği konularında karşılaşılan sorunları deneysel çalışmalar ile çözümleyen, zemin etüd projelerinin ilerleyen safhalarında mühendislerin karşılaşacakları problemlere alınacak tedbirler için bilgi sağlayan, bilimsel ve uygulamalı araştırma çalışmaları yapan bir birim olarak faaliyetlerini yürütmektedir.

Şube Müdürlüğünde, örselenmiş ve örselenmemiş zemin numuneleri üzerinde gerçekleştirilen deneyler ile zeminlerin indeks ve mühendislik özellikleri laboratuvar ortamında belirlenmektedir. Bu özellikleri belirlemek için günümüzün teknolojik şartlarına ve standartlara uygun olarak laboratuvar ve arazi deneyleri yapılmaktadır. Zemin Mekaniği Laboratuvar Şube Müdürlüğü, DSI Genel Müdürlüğü, DSI Bölge Müdürlükleri, diğer kamu kurum ve kuruluşlar ile özel sektörlerden gelen talepler doğrultusundaki çalışmalarını TS EN ISO/IEC 17025 standardı çerçevesinde ilgili usul ve esaslara, ulusal ve uluslararası standartlara ve ilgili teknik şartnamelere göre yürütmektedir.
Yurtiçinde ve yurt dışında Zemin Mekaniği konusunda faaliyet gösteren kuruluş ve laboratuvarlarla çeşitli düzeylerde ilişkiler kurularak bilgi alışverişinde bulunulmakta, laboratuvar faaliyetlerinin kalitesinin temini amacıyla laboratuvar içi uyarlık çalışmaları ve laboratuvarlar arası yeterlik testleri yürütülmekte ve rutin deneylerin yanı sıra karşılaşılan çeşitli zemin problemlerinin çözümüne yönelik Ar-Ge çalışmaları yapılmaktadır.
Bunların yanı sıra Zemin Mekaniği Laboratuvar Şube Müdürlüğü, faaliyet alanı ile ilgili bilimsel yayınları izlemekte, gerektiğinde yerinde incelemeler yapmakta, geliştirilmiş veya yeni olarak ortaya konmuş teknik ve yöntemlerin DSİ’ye aktarılmasını eğitim faaliyetleriyle sağlamakta ve DSİ teşkilatına yaymaktadır.
Zemin Mekaniği Laboratuvarı’nda; zeminin özelliklerini belirlemede kullanılan 20 adeti akredite olmak üzere 44 adet laboratuvar deneyi ve 15 adet arazi deneyi yapılmaktadır.

Şeflikler

Zemin Mekaniği Laboratuvarı Şube Müdürlüğü iki  şeflikten meydana gelmektedir:
1.Tanımlama Laboratuvarı Şefliği,
2.Mühendislik Laboratuvarı Şefliği


Tanımlama Laboratuvarı Şefliği

Her türlü yapının yapılacağı arazinin fiziksel özelliklerinin belirlenmesi amacıyla deneysel faaliyetler ulusal ve uluslararası standartlara göre yapılmaktadır. Bu faaliyetlerle zeminin indeks özellikleri; tane (çap,boy) ve bünye (katı-sıvı-gaz) özellikleri belirlenir.  Bu laboratuvarda yapılan başlıca deneyler Dane Çapı Dağılımı, Kıvam Limitleri, Su İçeriğinin Belirlenmesi, Tane Yoğunluğunun Belirlenmesi ve Sıkıştırma Deneyleridir.


Mühendislik  Laboratuvarı Şefliği

Zeminlerin mühendislik özelliklerinin tespiti amacıyla yürütülen deneysel faaliyetler ulusal ve uluslararası standartlara göre yapılmaktadır. Bu laboratuvarda yürütülen deneysel çalışmalarla zeminin dayanım, oturma, şişme, geçirimlilik ve dağılganlık özellikleri belirlenir. Mühendislik Deneyleri Laboratuvarında; UU-CU-CD tipi Üç Eksenli Basınç Dayanımı, Kayma Direncinin Kesme Kutusu ile Tayini, Serbest Basınç, Geçirgenlik, Konsolidasyon, Şişme Yüzdesi, Şişme Basıncı, İğne Deliği ve Dağılma Deneyleri yapılmaktadır.