Yapı Malzemeleri Laboratuvarı Şube Müdürlüğü

Yapı Malzemeleri Laboratuvarı Şube Müdürlüğü, termoplastik ve kompozit borular, metalik, polimer ve kompozit malzemeler, geotekstiller ve geomembranlar gibi yapı malzemeleri üzerinde fiziksel, kimyasal, mekanik ve termal analiz yöntemleri kullanılarak ilgili standardlar ve teknik şartnameler çerçevesinde laboratuvar faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere kurulmuş bir birimdir.


Etüt, planlama, proje, inşaat ve işletme safhalarında ihtiyaç duyulan teknik verileri sağlamakta, inşaat aşamasında karşılaşılan sorunları çözümlemek için gerekli araştırmaları yapmakta ve yapı malzemeleri konularında karşılaşılan problemleri deneysel çalışmalarla çözümlemekte ve bu malzemelere ait araştırma çalışmalarını yürütmektedir.
Şube müdürlüğü bünyesindeki faaliyetlerin, TS EN ISO/IEC 17025 standardı çerçevesinde ilgili usul ve esaslara, ulusal ve uluslararası standardlara, teknik şartnamelere ve ilgili diğer şartlara göre yürütülmesi sağlanmaktadır.
Laboratuvar faaliyetlerinin kalitesinin temini amacıyla laboratuvar içi uyarlık çalışmaları yürütülmekte; gerektiğinde TS EN ISO/IEC 17025 standardı çerçevesinde laboratuvarlar arası yeterlik testleri ve/veya karşılaştırma programları düzenlenmekte veya bu alanda düzenlenmiş organizasyonlara katılınmaktadır.
Faaliyet alanı ile ilgili bilimsel yayınları izlenmekte, gerektiğinde yerinde incelemeler yapılmaktadır.  geliştirilmiş veya yeni olarak ortaya konmuş teknik ve yöntemlerin DSİ’ye aktarılmasını sağlamak amacıyla gerekli eğitim faaliyetleri yürütülerek DSİ teşkilatına yayılmaktadır.
Faaliyetleri açısından yurtiçi ve yurt dışındaki benzeri görevler yapan diğer kuruluşlarla (üniversite, kamu, özel sektör vb.) ilişkiler kurmakta, bilgi alış-verişinde bulunmakta, rutin deneylerin yanı sıra yapı malzemeleri problemleri ile ilgili çeşitli araştırma faaliyetleri üzerindeortak çalışmalar yapmaktadır.
Yapı malzemeleri ile ilgili konularda karşılaşılan sorunlara karşı talep olması halinde müşteriye çözüm önerisinde bulunmakta, ayrıca gerekmesi durumunda gerekli teorik, uygulama ve laboratuvar çalışmalarını yaparak elde ettiği sonuçları bir rapor halinde sunarak müşteriyi bilgilendirmektedir.
Türk Standardlar Enstitüsü’nün AB ile uyum sürecinde yapı malzemeleri ile ilgili konularda standardların hazırlanmasında görev almakta ve hazırlamakta olan standardlar hakkında Türk Standardlar Enstitüsü’ne görüş bildirmektedir.
Şube müdürlüğünün çalışma alanında yer alan konularda teknolojik gelişmeleri, güncellenen deney standardlarını ve deney yöntemlerini takip ederek, gerek DSİ TAKK Dairesi Başkanlığı ve gerekse DSİ Bölge Müdürlüklerinde görev alan mühendis ve laborant ve diğer çalışanları hazırlanan eğitim programları dahilinde eğitmektedir.
Personelin hizmet içi eğitimi için eğitim gereksinmelerini saptayarak, ihtiyaç duyulan eğitimlerin düzenlenmesi ve laboratuvar personelinin eğitimine önem vermektedir.
Şeflikler
Yapı Malzeme Laboratuvarı Şube Müdürlüğü dört şeflikten meydana gelmektedir:
1.Termoplastik ve Kompozit Boru Laboratuvarı Şefliği,
2.Metalik Malzeme Laboratuvarı Şefliği,
3.Polimer ve Kompozit Malzeme Laboratuvarı Şefliği,
4.Termal ve Kimyasal Analiz Laboratuvarı Şefliği 

Termoplastik ve Kompozit Boru Laboratuvarı Şefliği

Termoplastik ve kompozit borular üzerinde fiziksel, kimyasal, termal ve mekanik yöntemlerle uygunluk tayini deneylerini yapmakta ve gerekli araştırma çalışmalarını yürütmektedir
Termoplastik ve kompozit boru numuneleri üzerinde yapılan iç basınç dayanımı, çekme dayanımı,halka rijitliği, sertlik deneyi, darbe mukavemeti, çember rijitliği, çember esnekliği, kopmada uzama oranı, karbon siyahı dağılımı tayini vb. fiziksel ve mekanik mühendislik deneyleri sonucunda termoplastik ve kompozit borulardan amaçlanan kriterlerin sağlanıp sağlanmadığını araştırmaktadır.