Beton Laboratuvarı Şube Müdürlüğü

DSİ projelerinde, Daire Başkanlığının görev alanına giren faaliyetlerin yürütülmesinde beton, beton bileşenleri (çimento, agrega, kimyasal katkılar, mineral katkılar, bentonit, lifler vb.), beton mamulleri (Parke taşı, bordürler, traversler, prefabrik ürünler vb.) beton tamir malzemeleri, kayaçlar, doğal yapı taşları üzerinde uygunluk deneyleri ile ilgili gerekli laboratuvar faaliyetlerini gerçekleştirmek; bu amaçla etüt, planlama, proje, inşaat ve işletme safhalarında ihtiyaç duyulan teknik verileri sağlamak ve inşaat aşamasında karşılaşılan sorunları çözümlemek için gerekli araştırmaları yapmak amacıyla hizmet veren laborauvardır. Beton Laboratuvarı çalışmalarını 2.666 m2 kapalı alanda sürdürmektedir.


Projelerin; etüt, planlama, proje, inşaat ve işletme safhalarında ihtiyaç duyulan teknik veriler, laboratuvarlarda yapılan deney, analiz ve araştırma çalışmaları sonucunda elde edilerek, ilgili birimlerin kullanımına sunulmaktadır.

Teknolojik gelişmelere bağlı olarak yeni malzemelerin DSİ yapılarında uygulanabilirliğinin ve/veya kullanılabilirliğinin uygulamalı araştırmalar ile saptanması ve elde edilen bulguların DSİ teşkilatına duyurulması, uygulamada DSİ Bölge Kalite Kontrol laboratuvarları ile merkez arasında yeknesaklığın sağlanması ve eşgüdüm içinde çalışmaların yürütülebilmesi için deneysel çalışmalar, yeni deney yöntemleri ve teknolojik gelişmeler ile ilgili hizmetiçi eğitim, seminer ve sempozyumlarda bilgi transferi yapılması ve bu maksatla yayınlar hazırlanması da laboratuvarın görevleri arasındadır.

Uygulamalı araştırma çalışmaları tamamlandığında yayımlanan dokümanlar; gerek DSİ, gerekse diğer kamu ve özel sektör kuruluşlarınca yapılan veya yapılacak olan inşaatlarda karşılaşılacak benzer tip malzeme problemlerinin çözümünde veya malzemelerin olası performanslarınının değerlendirilmesinde kaynak oluşturmaktadır.
Yurtiçi ve yurt dışında faaliyet gösteren kuruluş ve laboratuvarlarla ilişkiler kurularak bilgi alışverişinde bulunulmakta, karşılaştırma deneyleri yapılmakta, rutin deneylerin yanı sıra beton ve yapı malzemeleri problemleri ile ilgili çeşitli araştırma faaliyetleri üzerinde ortak çalışmalar yapılmaktadır.
Talepler doğrultusunda karşılaşılan sorunlara çözüm önerisinde bulunmak; Türk Standartlar Enstitüsü’nün AB ile uyum sürecinde yapı malzemeleri ile ilgili konularda hazırlamakta olduğu Türk Standartları hakkında görüş bildirmek de yürütülmekte olan çalışmalar arasındadır.

Şeflikler

Beton Laboratuvarı Şube Müdürlüğü beş şeflikten meydana gelmektedir:
1.Beton Laboratuvarı Şefliği,
2.Çimento Laboratuvarı Şefliği,
3.Petrografik İnceleme Laboratuvarı Şefliği,
4.Kaya Mekaniği Laboratuvarı Şefliği,
5.Tahribatsız Muayene Laboratuvarı Şefliği 

Beton Laboratuvarı Şefliği

•Beton, beton bileşenleri, beton mamulleri, liflerle güçlendirilmiş beton, beton tamir malzemeleri ve agregalar üzerinde kimyasal, fiziksel ve mekanik deneyler ile beton kimyasalları uygunluk tayini deneylerini yapmak, taze ve sertleşmiş beton deneylerini gerçekleştirmek, klasik beton, kütle betonları, Silindirle sıkıştırılmış beton, kendiliğinden yerleşen beton, hafif beton, plastik beton tasarımı ile karışım oranlarının belirlenmesi çalışmalarını yürütmek,
•Taze ve sertleşmiş betondan alınan numuneler üzerinde yapılan fiziksel ve mekanik mühendislik deneyleri (basınç dayanımı, çekme dayanımı, elastisite modülü ve Poisson oranı, rötre özellikleri, sünme tayini, termal özellikler, donma-çözülme, permeabilite tayini vb.) sonucunda betondan amaçlanan dayanım ve dayanıklılık kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığını araştırmak,
•Çimento ve klinker bileşenlerinin XRD cihazı ile faz tanımlaması ve kantitatif analizlerini yapmak,
•Gerekli durumlarda beton yapılar ile ilgili projeci ve uygulayıcı birimlerin ihtiyaç duyduğu özelliklerin tayin edilmesi.
•Görevi ile ilgili mevzuat ve esasları takip etmek, personeli bilgilendirmek,
•Görevi ile ilgili deneysel faaliyetleri gerçekleştiren DSİ laboratuvarlarının birbiri ile iletişimini ve koordinasyonunu sağlamak,
•Numunelerin kontrol ve kabul işlemlerini yapmak,
•Deneylerde kullanılan cihazların bakım, onarım, kalibrasyon ve doğrulamalarını yapmak/yaptırmak,
•Gerçekleştirilen deney/analizlere ait sonuç raporlarını hazırlayıp ilgili DSİ teşkilatı birimlerine ve diğer kuruluşlara göndermek,
•Teknik Şefliğinin faaliyet alanına giren konularda DSİ projelerinde karşılaşılan teknik problemlerin çözüm yolları ile ilgili görüş ve öneriler geliştirmek,
•Deney talep edilen numunelerle ilgili deney veya araştırma yöntemini tayin etmek, laboratuvar içi organizasyonu planlamak, çalışma programını tespit etmek ve uygulamak.
•Yeni deney tekniklerinin ve metotlarının geliştirilmesi konularında araştırmalar yapmak, Ar-Ge projeleri yürütmek, sonuçlarını uygulamak/uygulatmak,
•Teknik Şefliğindeki personele teknik konularda önderlik yapmak, görevlerini etkinlikle yerine getirmesi için düzenlemeler yapmak, çözüm önerileri geliştirmek, gerektiğinde Şube Müdürünün bilgisine ve prensip kararlarına başvurmak.
•Şefliği ile iş ilişkisi bulunan diğer birimler arasında iletişim ve işbirliği kurmak, gerektiğinde Şube Müdürüne durumu bildirmek.
•Personeli arasında hizmetin gerektirdiği iş bölümünü yapmak, verim ve işgücünü artırıcı özendirme önlemlerini almak, personelini bir üst göreve hazırlamak.
•Görev alanı ile ilgili olarak Şube Müdürünce verilecek diğer görevleri yapmaktır.


Çimento Laboratuvarı Şefliği

•Çimento, uçucu kül, silis dumanı, tras, cüruf (Tip I ve Tip II mineral katkılar), beton kimyasal katkı maddeleri ile beton kür bileşeni ve bentonit gibi yapı malzemelerinin kimyasal, fiziksel ve mekanik özelliklerinin ilgili standardlar ve şartnamelere göre uygunluk deneylerini yapmak,
•Alkali agrega reaksiyonu (ASR ve AAR) ile ilgili deneyleri, çimento enjeksiyon deneyleri ve çimentolara farklı oranlarda puzolan ilâvesiyle elde edilen karışımların fiziksel ve mekanik deneylerinin yürütülmesini gerçekleştirmek. 
•Çimento ve klinker bileşenlerinin XRF cihazı kullanarak ve analitik yöntemlerle kimyasal analizlerini yapmak,
•Görevi ile ilgili mevzuat ve esasları takip etmek, personeli bilgilendirmek,
•Görevi ile ilgili deneysel faaliyetleri gerçekleştiren DSİ laboratuvarlarının birbiri ile iletişimini ve koordinasyonunu sağlamak,
•Numunelerin kontrol ve kabul işlemlerini yapmak,
•Deneylerde kullanılan cihazların bakım, onarım, kalibrasyon ve doğrulamalarını yapmak/yaptırmak,
•Gerçekleştirilen deney/analizlere ait sonuç raporlarını hazırlayıp ilgili DSİ teşkilatı birimlerine ve diğer kuruluşlara göndermek,
•Teknik Şefliğinin faaliyet alanına giren konularda DSİ projelerinde karşılaşılan teknik problemlerin çözüm yolları ile ilgili görüş ve öneriler geliştirmek,
•Deney talep edilen numunelerle ilgili deney veya araştırma yöntemini tayin etmek, laboratuvar içi organizasyonu planlamak, çalışma programını tespit etmek ve uygulamak.
•Yeni deney tekniklerinin ve metotlarının geliştirilmesi konularında araştırmalar yapmak, Ar-Ge projeleri yürütmek, sonuçlarını uygulamak/uygulatmak,
•Teknik Şefliğindeki personele teknik konularda önderlik yapmak, görevlerini etkinlikle yerine getirmesi için düzenlemeler yapmak, çözüm önerileri geliştirmek, gerektiğinde Şube Müdürünün bilgisine ve prensip kararlarına başvurmak.
•Şefliği ile iş ilişkisi bulunan diğer birimler arasında iletişim ve işbirliği kurmak, gerektiğinde Şube Müdürüne durumu bildirmek.
•Personeli arasında hizmetin gerektirdiği iş bölümünü yapmak, verim ve işgücünü artırıcı özendirme önlemlerini almak, personelini bir üst göreve hazırlamak.
•Görev alanı ile ilgili olarak Şube Müdürünce verilecek diğer görevleri yapmaktır.