Hidrolik Model Laboratuvarı Şube Müdürlüğü

Hidrolik yapılara ait problemlerde etkili faktörlerin hepsini matematiksel olarak belirlemek mümkün olmadığı için, yapım maliyeti oldukça yüksek olan bu yapılarda hatalardan kaçınmak ve en uygun çözümü bulmak ancak fiziksel model çalışmalarıyla mümkündür.
Hidrolik Model Laboratuvarı Şube Müdürlüğü’nün çalışma alanı içinde baraj, nehir yapısı, taşkın kontrolü ve kıyı koruma gibi hidrolik açıdan incelenmesi gereken konular yer almaktadır. Günümüzün modern elektronik donanımlarına sahip olan Hidrolik Model Laboratuvarı, fiziksel ve matematiksel model çalışmaları ile hidrolik ve çevre sorunlarının çözümünde önemli bir rol üstlenmiştir.Tarihçe

Hidrolik Model Laboratuvarı Şube Müdürlüğü, DSİ TAKK Dairesi Başkanlığı bünyesinde kurulan ilk laboratuvardır (1958).  Laboratuvarın ilk çalışması, Fransız ve Alman teknik yardımıyla, Çubuk 1 Barajı mansabında açık havada inşa edilen “Meriç Seddeleri Modeli” olmuş, bunu “Keban Barajı ve HES” ile “Çubuk 1 Barajı” model çalışmaları izlemiştir.
1968 yılında; daire yerleşkesinde (30 x 96 x 9) m, (18 x 116 x 4) m ve (18 x 50 x 5) m boyutlarında, 3 hollü olarak  inşa edilen laboratuvar toplam 5898 m2 kapalı model alanına ve 100.000 m2’ye kadar genişleme imkanı olan 14.500 m2’lik açık model alanına sahiptir.
Kurulduğu günden bugüne kadar; Hidrolik Model Laboratuvarı bünyesinde 500’ün üzerinde fiziksel ve matematiksel model çalışması gerçekleştirilmiştir (Atatürk, Keban, Karakaya, Berke, Birecik Barajları vb.).

Görev, Yetki Ve Sorumluluklar
•Hidrolik problemler üzerinde fiziksel ve/veya matematiksel modelleme yöntemleri ile araştırma yapmak,
•DSİ’nin faaliyet alanları içerisinde hidrolik mühendisliği ile ilgili konularda, güvenli ve ekonomik işletme şartlarını temin etmek amacıyla, teorik, deneysel ve sayısal yöntemler kullanarak çözüm üretmek ve araştırma yapmak,
•Hidrometrik ölçümlerde kullanılan mulinelerin bakım, onarım ve kalibrasyonunu yapmak,
•Konusu ile ilgili ulusal ve uluslararası literatürleri takip etmek, yeni tekniklerin ve yöntemlerin DSİ’ye aktarılmasını ve DSİ teşkilatına yayılmasını sağlamak,
•Hidrolik mühendisliğinin geliştirilmesi, yeni yöntemlerin bulunması, kaliteli, verimli ve ekonomik esasların uygulanması konusunda araştırmalar yapmak.


Şeflikler

Hidrolik Model Laboratuvarı Şube Müdürlüğü üç şeflikten meydana gelmektedir:

1.Fiziksel Modelleme Şefliği
2.Matematiksel Modelleme, Araştırma ve Eğitim Şefliği
3.Muline Kalibrasyon Laboratuvarı Şefliği


Fiziksel Modelleme Şefliği

Bu grupta, su yapılarının hidrolik mühendisliği ile ilgili talep edilen çalışmalar yer almaktadır. Üzerinde araştırma yapılması talep edilen ve laboratuvara gönderilen projelerin, laboratuvara uygun seçilen bir ölçekte fiziksel model inşaatı yapılır. Model üzerinde yapılan ölçümler ile elde edilen nihai proje sonuçları hidrolik benzeşim kanunları yardımıyla prototip boyut ve birimlerine dönüştürülür, elde edilen sonuçlar bir rapor halinde talep sahibine iletilir.