Kimya Laboratuvarı Şube Müdürlüğü

Kimya Laboratuvarı Şube Müdürlüğü

Kimya Laboratuvarı Şube Müdürlüğü, su kaynaklarının geliştirilmesi amacıyla DSİ sorumluluğundaki suların (yerüstü, yeraltı suları vb.) kalitesini belirlemek ve izlemek için gerekli laboratuvar faaliyetlerini yürütmek amacıyla kurulmuştur.

 Kimya Laboratuvarında DSİ’nin sorumlu olduğu alanlarla ilgili,

   ¨Yüzeysel Su Kalitesi Yönetmeliği,

   ¨ İçme Suyu Elde Edilen ve Edilmesi Planlanan Suların Kalitesi Hakkında Yönetmelik,

   ¨ Yeraltı Suları Kirlenmeye ve Bozulmaya Karşı Korunması Hakkında Yönetmelik,

vb. yönetmeliklerde geçen fiziksel, kimyasal, ağır metal ve kalıntı parametrelerin analizleri ve

   ¨ TS EN 1008 Beton Karma Suyu Analizleri,

   ¨ TS 3440 Beton Temas Suyu Analizleri,

   ¨ TS 7739 Sulama Suyu,

gibi grup analizleri gerçekleştirilmektedir.

Kimya Laboratuvarı, bünyesindeki analizler konusunda ileri teknolojik cihazlar ile ulusal ve/veya uluslararası standartlara (TS, ISO, EN, ASTM, EPA standartları) veya işletme içi deney metotlarına uygun olarak hizmet vermektedir.

Teknolojik ve kalite altyapısını geliştirip güçlendirmek amacıyla;

¨ Laboratuvar faaliyetlerinin TS EN ISO/IEC 17025 standardının şartlarını sağlayarak yürütülmesini sağlamak,

¨  Faaliyet alanı ile ilgili bilimsel yayınları izlemek ve eğitim faaliyetleriyle yeni olarak ortaya konmuş teknik ve metotların DSİ’ye aktarılmasını sağlamak,

¨ Faaliyet alanı içinde Ar-Ge çalışmaları yürütmek,

kimya laboratuvarının temel görevleri arasındadır.

Kimya Laboratuvarı yapılan deneylerin kalitesinin ve teknik yeterliliğinin göstergesi olan akreditasyona önem vermektedir ve TÜRKAK tarafından 2004 yılında akredite edilmiştir.

 

Alt Birimleri:

Kimya Laboratuvarı Şube Müdürlüğü 3 ana birimden meydana gelmektedir:

• Fiziko-kimyasal Analiz Laboratuvarı

• Ağır Metal Analiz Laboratuvarı

• Kalıntı Analiz Laboratuvarı

 


Fiziko-Kimyasal Analiz Laboratuvarı

Fiziko-Kimyasal analiz laboratuvarımızda suyun kalitesinde etkili olan, fiziksel (pH, iletkenlik, bulanıklık, renk, katı madde tayinleri vb) ve kimyasal (anyon-katyon türleri, azot türleri, fosfat türleri, karbon, yağ-gres, siyanür, fenol, sürfaktan miktarı vb) özellikleri tayin edilmektedir. Yaklaşık 70 parametrenin analizi yapılabilmekte olup bunlardan 20 parametrede TÜRKAK akreditasyonuna sahiptir.

Klasik ve enstrümantal analizlerin kullanıldığı fiziko-kimyasal laboratuvarında son sistem teknolojiye sahip cihazlar bulunmaktadır. Kullanılan bazı cihazlar:

¨ İyon Kromatografi Sistemleri

¨ CFA Sürekli Akış Analizörü

¨Kjeldahl Azot Tayin Cihazı

¨ IR ve UV Spektrofometre Cihazları

¨Toplam Organik Karbon Tayin Cihazı

¨ Kimyasal Oksijen İhtiyacı Tayin Cihazı

   

Suda Ağır Metal Analiz Laboratuvarı

Su kalitesinin belirlenmesinde önemli yer tutan kadmiyum (Cd), kurşun (Pb), arsenik (As), civa (Hg), bakır (Cu), nikel (Ni), çinko (Zn) gibi ağır metallerin analizlerinde hem çoklu element tayini hem de düşük seviyelerde (ppb, ppt) analiz yapmamıza olanak sağlayan ICP-MS (İndüktif eşleşmiş plazma-kütle spektrometre) cihazı kullanılmaktadır. Metallerin hızlı, hassas ve doğru biçimde ölçülmesine olanak sağlayan ileri teknoloji ürünü bir analiz tekniğidir.

Ağır metal analiz laboratuvarında uluslararası standartlara uygun olarak 9 adedi akredite olmak üzere 25’den fazla parametrenin analizi yapılmaktadır.

   

Suda Kalıntı Analiz Laboratuvarı

Kalıntı Analiz Laboratuvarında, tarımsal üretimde bitkilere zarar veren hastalık ve zararlılardan korunmak ve tarımsal verimi arttırmak amacıyla kullanılan pestisit adı verilen zirai ilaçların, sudaki kalıntısının analizi yapılmaktadır. Kalıntı analizleri,  yüksek teknolojiye sahip cihazlar ve çoğunlukla uluslararası metotlar ile bu metotlardan modifiye edilmiş işletme içi metotlar kullanılarak hızlı ve güvenilir bir şekilde yapılmaktadır.

Kalıntı Analiz Laboratuvarında çoğunluğu fosforlu ve klorlu pestisit olmak üzere PCB, PAH, VOC ve Hidrokarbon kirleticileri ile birlikte toplamda 300’den fazla etken maddenin analizi yapılmaktadır. Laboratuvar, sularda bulunan mikro kirleticilerin, eser (μg/L (ppb) ve ultra-eser (ng/L (ppt)) seviyedeki tayinlerinin gerçekleştirilmesini sağlayan altyapıya sahiptir.

¨ Gaz Kromatografisi Kütle Spektrometresi (GC MSMS) ile Klorlu Pestisit ve PCB’lerin,

¨ Üçlü Quadropole Kütle Spektrometresi (LC MSMS) ile Fosforlu Pestisitlerin,

¨Yüksek Basınç Sıvı Kromatografisi (HPLC) ile Polisiklik Aromatik Hidrokarbonların (PAH),

¨ GC-FID cihazı ile Hidrokarbonların (C10-C40) (Hidrokarbon Yağ İndeksi) ,

¨ GC-MS cihazı ile Uçucu Organik Bileşiklerin (VOC) analizleri yapılmaktadır.