Menüler

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü

Teknik Araştırma ve Kalite Kontrol (TAKK) Dairesi Başkanlığı

Kuruluş Amacı

TAKK Dairesi Başkanlığı, DSİ Genel Müdürlüğü’nün görev alanına giren konularda modern teknoloji ve ekonomi kurallarına uygun olarak gerekli kalite kontrol ve araştırma - geliştirme (Ar-Ge) çalışmalarını yürütmek amacıyla 1958 yılında kurulmuştur.

Tarihçesi

1940’lı yıllarda Su İşleri Reisliği zamanında, su yapıları ile ilgili konularda araştırma-geliştirme faaliyetlerini yürütmek amacıyla bir laboratuvar kurma fikri ortaya atılmıştır. Ancak, 1954 yılında DSİ Umum Müdürlüğü’nün kurulmasından sonra fikir geliştirilerek amaca hizmet edecek birim, 27 Mayıs 1958 tarihinde  Araştırma Fen Heyeti Müdürlüğü adı altında kurulmuştur.

Araştırma Fen Heyeti Müdürlüğü, 1959 yılında  Araştırma Dairesi Reisliği haline dönüştürülmüş ve aynı yıl Hidrolik Model Laboratuvarı Çubuk Barajında, Beton - Malzeme Laboratuvarı da DSİ Etlik tesislerinde faaliyete geçmiştir.

Halen Başkanlığımızın faaliyetlilerini yürüttüğü tesislerin inşaatına 1962 yılında başlanılmış ve 1968 yılında bitirilmiştir.

1984 yılına kadar Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı (Ar-Ge) olarak hizmet veren Daire Başkanlığımızın adı, bu tarihten sonra Teknik Araştırma ve Kalite Kontrol Dairesi Başkanlığı olmuştur.

Yerleşim Yeri

TAKK Dairesi Başkanlığı, Ankara il merkezinden 22 km uzaklıkta, Esenboğa Havaalanı yolu üzeri Çankırı yol ayrımında, 56 hektarlık bir alana sahip site içerisinde faaliyetlerini yürütmektedir. Bu sitedeki kapalı hizmet tesislerinin alanı yaklaşık 25.500 m2 olup, bu tesislere ilave olarak, 15 adet lojman, konferans salonu, kütüphane, atölyeler ve yemekhane binası bulunmaktadır.


Organizasyon Şeması


Personel Bilgileri

Lisans Mezunu Teknik Personelin Dağılımı

TAKK Dairesi Başkanlığı Çalışma Alanları

Daire Başkanlığımızda yapılmakta olan çalışmalar aşağıdaki ana başlıklar altında toplanabilir: 
•Hidrolik yapılarda karşılaşılan sorunları fiziksel ve matematiksel modelleme yöntemleri ile çözümlemek ve araştırma yapmak,
•DSİ uygulamalarında kullanılan çeşitli yapı malzemeleri üzerinde fiziksel, mekanik, petrografik ve benzeri deneyler ile araştırma çalışmaları yaparak projecilere ve uygulayıcı birimlere teknik destek sağlamak,
•Yapı malzemelerini fiziksel ve kimyasal yönden incelemek,
•Göl, akarsu ve yeraltı sularının kirlenmeleri ve kimyasal olarak kalitelerinin belirlenmesi çalışmalarını yapmak,
•DSİ birimlerinin zemin mekaniği ve temel mühendisliği konularında karşılaştığı sorunları deneysel çalışmalar ile çözümlemek ve araştırma çalışmaları yapmak,
•Yeraltı ve yerüstü sularını radyoaktivite yönünden incelemek,
•Hidrolojik ve hidrojeolojik etüt ve araştırmalarda karşılaşılan sorunları çevresel izotoplar kullanarak çözümlemek,
•Bölge laboratuvarları test cihazları ile mulinelerde bakım onarım ve kalibrasyon çalışmalarını yürütmek,
•Kalite kontrol çalışmalarında görevli personelin eğitim ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla hizmet içi eğitim faaliyetlerini (kurs, seminer, sempozyum vb.) gerçekleştirmek,
•DSİ projelerinin uygulanması safhasında, Başkanlığımız faaliyetleri ile ilgili konularda yerinde gerekli kontrolleri yapmak. 
2002 yılından beri TS EN ISO 9001 “Kalite yönetim sistemleri – Şartlar” standardını uygulayan ve 2004 yılından beri laboratuvar faaliyetlerini TS EN ISO/IEC 17025 “Deney ve kalibrasyon laboratuvarlarının yeterliliği için genel şartlar” standardı çerçevesinde “akredite laboratuvar” olarak yürüten Daire Başkanlığımız, Genel Müdürlüğümüzün görev alanına giren konularda, bilimsel ve teknolojik gelişmelerin ışığında, ekonomi kurallarına uygun olarak aşağıdaki alanlarda çalışmalar yapmakla yükümlüdür:

1.Laboratuvar ve Kalite Kontrol,
2.Araştırma ve Geliştirme, 
3.Eğitim

1)Laboratuvar ve Kalite Kontrol Çalışmaları

Laboratuvar çalışmaları, Daire Başkanlığımızın sürekli yürütmekte olduğu çalışmalardandır ve aşağıda verilen hususları kapsar:
•Laboratuvarları, etkili, verimli ve sürekli iyileştirerek yönetmek, 
•Laboratuvarlar arasında koordinasyonu sağlamak,
•Laboratuvarlarda deneylerin eksik ve/veya güncelliği kaybolmuş cihazlar yerine ileri teknoloji ürünü uygun laboratuvar cihazlarıyla yürütülmesini sağlamak ve bu cihazların bakım-onarım ve kalibrasyonunu gerçekleştirmek.
Laboratuvar çalışmaları aşağıda belirtilen laboratuvarlar tarafından yürütülmektedir:
•Merkezde (TAKK Dairesi Başkanlığında);  
•Hidrolik Model Laboratuvarı,
•Beton  Laboratuvarı,
•Yapı Malzemeleri Laboratuvarı
•Zemin Mekaniği Laboratuvarı,
•Kimya Laboratuvarı,
•İzotop Laboratuvarı,
•Kalibrasyon Laboratuvarı

Taşrada (Bölge Müdürlüklerinde); 
24 adedi bölge merkezinde ve 567 adedi ise şube ve şantiyelerde olmak üzere, toplam 590 adet kalite kontrol laboratuvarı (Beton, Zemin, Kimya) 
Laboratuvarlarımız, merkez ve bölge teşkilatlarınca talep edilen çalışmalara ilave olarak, her yıl belirlenen deney birim fiyatlarına göre, diğer kamu kuruluşlarına ve özel şirketlere de yapılan protokoller çerçevesinde hizmet vermektedir.

2) Araştırma ve Geliştirme (Ar-Ge) Çalışmaları

Başkanlığımızca yürütülen Ar-Ge çalışmaları, öncelikle, merkez ve taşra teşkilatlarında DSİ’nin ihtiyaç duyduğu her türlü uygulamalı araştırma çalışmaları ile deneysel geliştirme çalışmalarına yönelik olarak 27.07.2010 tarihinde yürürlüğe giren "DSİ Ar-Ge Yönergesi”ne göre planlanmakta ve yönetilmektedir.
Ayrıca, araştırma-geliştirme çalışmalarında üniversitelerle ve diğer araştırma kuruluşlarıyla (enstitülerle) işbirliğine özel önem verilmektedir. 

3) Eğitim Çalışmaları

Daire Başkanlığımızda, DSİ’nin merkez ve taşra teşkilatlarında ihtiyaç duyulan laboratuvar işletmeciliği, araştırma-geliştirme, kalite yönetim sistemleri ve laboratuvar akreditasyonu ile ilgili konularda çeşitli düzeylerde eğitimler düzenlenmektedir. 
Ayrıca, her yıl düzenli olarak, çeşitli alanlarda, üniversiteler ve diğer ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği içerisinde, ulusal ve uluslararası sempozyumlar yapılmakta, bilgi paylaşımına katkıda bulunulmaktadır.

Sürekli Eğitim Çalışmaları

•Uluslararası Sediment Taşınımı Teknolojileri Kursu, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilatı’nın (UNESCO) da programında bulunan ve desteklenen uluslararası lisans üstü bir kurstur. 1984-2003 yılları arasında her yıl düzenlenmiş olan kurs, son olarak 2007 yılında gerçekleştirilmiştir. 
•Ulusal Su Mühendisliği Sempozyumu (birincisi 22-26 Eylül 2003 tarihleri arasında İzmir’de, ikincisi 21-24 Eylül 2005 tarihleri arasında İzmir’de, üçüncüsü 10-14 Eylül 2007 tarihleri arasında İzmir’de, dördüncüsü 06-10 Temmuz 2009 tarihleri arasında İstanbul’da, beşincisi  ise 12-16 Eylül 2011 tarihlerinde İstanbul’da düzenlenmiştir),
•Ulusal Hidrolojide İzotop Teknikleri Sempozyumu (birincisi 21-25 Ekim 2002 tarihleri arasında Adana’da, ikincisi 26-30 Eylül 2005 tarihleri arasında İzmir’de, üçüncüsü 13-17 Ekim 2008 İstanbul’da, dördüncüsü 05-09 Ekim 2015 tarihleri arasında İstanbul’da düzenlenmiştir),
•Kalite Kontrol Teknik Semineri (her yıl düzenli olarak gerçekleştirilmektedir),
•Bölge Laboratuvar Teknik Personeli Geliştirme Kursu (ihtiyaç duyuldukça tekrarlanmaktadır),
•Bölge Laboratuvar Sanat Sınıfı (S/S) Personeli Geliştirme Kursu (ihtiyaç duyuldukça tekrarlanmaktadır),
•TS EN ISO/IEC 17025 standardı kapsamında laboratuvarların akreditasyonuyla ilgili kurslar.
•Tehlikeli ve çok Tehlikeli işlerde çalışan personele yönelik mesleki eğitim kursları.