Menüler

Deney Taleplerinde İzlenecek Yol

DSİ dışı kurum, kuruluş ve gerçek kişiler tarafından, Daire Başkanlığımıza yapılacak deney taleplerinde izlenecek yol aşağıda belirtilmiştir.

1. ULAŞIM VE İLETİŞİM

 1. Talep edilecek deneylerin birim fiyatları ve deneylerin hangi Şube Müdürlüğünde yapılmakta olduğu, DSİ Genel Müdürlüğünün http://www.dsi.gov.tr/faaliyetler/laboratuvar-hizmetleri  web adresinden bulunabilir. 
 2. TAKK Dairesi Başkanlığının 312 454 38 00 no’lu telefon santralinden ilgili Şube Müdürü veya yetkili mühendisle görüşerek talep edilecek deneyler hakkında ön bilgi alınabilir.
 3. TAKK Dairesi Başkanlığı, Esenboğa Yolu 22. km’de (Çankırı Devlet Karayoluna dönüldükten sonra 500 m ileride) yer almaktadır. Ulus’dan kalkan Akyurt Otobüsleri ile ulaşım mümkündür.
 4. Posta Adresi: DSİ TAKK Dairesi Başkanlığı, Devlet Mahallesi, İnönü Bulvarı, 06100 Yücetepe/ANKARA
 5. Yerleşke Adresi: DSİ TAKK Dairesi Başkanlığı, Esenboğa Yolu, Çankırı Yol Ayrımı, 06291 Pursaklar/ANKARA
 6. Telefon 312 454 38 00  Faks No:  312 454 38 05    e- posta: takk@dsi.gov.tr

2. BAŞVURU

 1. Daire Başkanlığımıza deney talepleri yazılı olarak (deney talep formu, dilekçe, faks, e-posta vb.) yapılır. Yazılı başvuru haricindeki talepler kabul edilmez. Talep edilen deney hizmetlerinin verilmesi, talep sahibinin yazılı başvurusunun Daire Başkanlığımızca kabulü ile mümkündür. Daire Başkanlığımız, DSİ projelerinin durumu, mevcut iş yükü, talep edilen deneylerin yapılabilirliği gibi ölçütleri dikkate alarak deney talebini kabul veya red etmekte serbesttir.
 2. Taleplerin doğru anlaşılması bakımından, herhangi bir karışıklığa meydan vermemek için, deney talebinde bulunulurken mümkün olduğunca DSİ Laboratuvarları Deney Talep Formunu kullanınız.  Madde 1.a’da belirtilen deney birim fiyat listemizdeki deney tanımları (kod no, deney adı, ilgili deney standardı vb.) size kolaylık sağlayacaktır.
 3. Deney talebinin kabul edilip, yaptırılacak deneyler belirlendikten sonra, Madde 2.a’da belirtilen yazılı başvuruya konu deney numuneleri, Başkanlığımızın ilgili Lab.na iletilir. Deney talebi kabul edilmeden, deney numuneleri Daire Başkanlığımıza gönderilmemelidir. Yazılı başvuru ile birlikte başvuruya konu deney numunelerinin Daire Başkanlığımıza gönderilmesi ve deney talebinin red edilmesi durumunda Daire Başkanlığımız, gönderilen numunelerle ilgili hiçbir sorumluluk kabul etmez.
 4. Numuneler doğrudan Daire Başkanlığımız laboratuvarlarına getirilebileceği gibi uygun olması durumunda kargo ile de gönderilebilir. Kargo ile gönderilen numuneler, idarece kabul edilen başvuru yazısı ile birlikte gönderilmelidir.
 5. İlgili Şube Müdürlüğü yetkililerince, laboratuvara gelen numuneler ambalaj, miktar ve nitelik yönünden incelenir ve talep edilen deneyler için yeterli şartları sağlayıp sağlamadığı kontrol edilerek numuneler kabul, ret veya şartlı kabul edilerek kayıt altına alınır.
 6. Şube Müdürlükleri yapılacak deneyleri içeren 2 nüsha “Deney Bedeli Tahakkuk Fişi” ve 2 nüsha “Protokol” hazırlayarak Başkanlık onayına sunar. Tahakkuk fişlerinde KDV (%18) ve Damga Vergisi (1 x İlgili yıl için geçerli oran) ayrı-ayrı gösterilir.
 7. Bir adet Protokol ve 1 adet Deney Bedeli Tahakkuk Fişi, deney bedelinin ödenmesi işlemleri için başvuru sahibine verilir.

3. DENEY BEDELİNİN ÖDENMESİ

Talep sahibi, Deney Bedeli Tahakkuk Fişi ile Protokolün temini ve ödemenin yapılması için aşağıdaki iki seçenekten birisini tercih eder:

1.Seçenek:

Deney Bedeli Tahakkuk Fişi ile Protokolün faks veya e-posta aracılığıyla iletilmesi durumu;

Deney başvurusu kabul edilen talep sahibi veya yetkilisi, bizzat Daire Başkanlığımıza gelmeyip, hazırlanan deney bedeli tahakkuk fişi ve protokolü e-posta veya faks yoluyla istemesi durumunda; Daire Başkanlığımızca hazırlanan protokol ve deney bedeli tahakkuk fişi e-posta veya faks ile başvuru sahibine gönderilir. Başvuru sahibi protokolü ve deney bedeli tahakkuk fişini 2 nüsha olarak kaşeleyip, imzalar. 2 nüsha olarak kaşeleyip, imzalamış olduğu deney bedeli tahakkuk fişini ve protokolü kargo veya posta yoluyla Daire Başkanlığımıza gönderir. 2 nüsha imzalı protokol ve deney bedeli tahakkuk fişi asıl nüshaları tarafımıza ulaştığında bu belgeler Daire Başkanlığımızca da kaşelenip imzalanarak 1’er nüshası firma yetkilisine posta yoluyla ödemeli olarak gönderilir.

2. Seçenek:

Deney Bedeli Tahakkuk Fişi ile Protokolü Daire Başkanlığımıza gelerek bizzat elden alması durumunda;

Deney başvurusu kabul edilen talep sahibi veya yetkilisi bizzat Daire Başkanlığımıza gelmiş ise, hazırlanan protokol ve deney bedeli tahakkuk fişi başvuru sahibi veya temsilcisine imzalatılıp, Başkanlık imzasına sunulur.  İki tarafça da imzalanan protokol ve deney bedeli tahakkuk fişinin 1’er nüshası talep sahibine veya yetkilisine verilir.

Ödeme işlemleri

 Talep sahibi, “Deney Bedeli Tahakkuk Fişi”nde belirtilen toplam tutarı (KDV ve damga vergisi dahil) T.C. Ziraat Bankası Kamu Kurumsal Şube Ankara Şubesi TR 5400 0100 1745 4893 0585 5055  no’lu hesabına havale veya EFT yolu ile aktarır. Havale veya EFT dekontunda; izlenebilirlik için, “DSİLAB…………” iş numarasının ödeme açıklama kısmında belirtilmesi yeterlidir.  Ödeme belgelerinin, işlemlerin banka hesapları üzerinden kontrol edildiği için ayrıca gönderilmesine gerek yoktur.

4. DENEYLERİN YAPILMASI VE RAPORUN HAZIRLANMASI

Deneyler, Protokol ve ekinde belirtilen hükümlere göre yapılarak rapor edilir. 

5. ETÜT PLANLAMA VE TAHSİSLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI SU VE TOPRAK LAB. ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ VE BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİ KALİTE KONTROL VE LABORATUVAR ŞUBE MÜDÜRLÜKLERİNE YAPILACAK DENEY TALEPLERİ

Etüt Planlama ve Tahsisler Dairesi Başkanlığı Su ve Toprak Lab. Şube Müdürlüğü ile DSİ Bölge Müdürlüklerinde kurulu Laboratuvar Şube Müdürlüğünden deney hizmeti talep eden DSİ dışı kurum, kuruluş ve gerçek kişiler, yukarıda belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde ilgili birime (Etüt Planlama ve Tahsisler Dairesi Başkanlığı / Bölge Müdürlüğü) müracaat ederler. Bu laboratuvarlarda başvuru taleplerini almaya, kabul veya red etmeye, protokol ve deney bedeli tahakkuk fişi düzenlemeye Etüt Planlama ve Tahsisler Dairesi Başkanlığı / Bölge Müdürlüğü yetkilidir. Bölge Müdürlüğüne yapılacak olan ödemeler ilgili Bölge Müdürlüğündeki ödeme usulleri çerçevesinde Bölge Müdürlüğü banka hesabına yapılacaktır. Etüt Planlama ve Tahsisler Dairesi Başkanlığına yapılacak olan ödemelerde ise ödemenin yapılacağı ilgili banka hesap numarası TAKK Dairesi Başkanlığınınki ile aynıdır.