Menüler

BARAJ REZERVUARLARINDAN, ASKIDAKİ KATI MADDENİN ORİFİSLER YOLUYLA TAHLİYESİ PROJESİ NO: 2013-2

PROJENİN AMACI/HEDEFLERİ:

Bu projede, rezervuarın ve akarsuyun özelliklerine bağlı olarak, hem orifislerin fizikî şekillerini, boyutlarını, sayılarını ve yerleştirilecekleri yerleri optimum bir şekilde tayin etmek, hem katı madde tahliye oranını maksimize etmek amacıyla rezervuarın optimum işletme esaslarını belirlemek, hem de orifislerin etkenlik derecesini, yani çeşitli durumlarda gelen katı maddenin yüzde ne kadarının bu orifisler vasıtasıyla mansaba tahliye edilebildiğini tespit etmek amaçlanmıştır. Böylece hem yurdumuzda bundan sonra yapılacak barajlarla birlikte mevcut barajlarımızın bir kısmının da ekonomik ömürlerini uzatmak, hem de dünya baraj mühendisliğine ciddi bir katkıda bulunmak mümkün olacaktır.

PROJE SÜRESİ(Başlangıç-Bitiş Tarihi):Aralık 2013-Aralık 2015
PROJENİN TÜRÜ, MALİ KAYNAĞI ve FİNANSMAN MİKTARI:DSİ yatırım bütçesi 50.000 TL
YÜRÜTÜCÜLERİ ve PAYDAŞLAR:

DSİ TAKK Dairesi Başkanlığı, Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi, Mississipi Üniversitesi

GELİŞMELER:

Kayraktepe Barajı ve HES Sediment Savağı modeli inşaatı başlatıldı.

PROJENİN AMACI/HEDEFLERİ:

Yalova sınırları içinde yer alan ve şehrin içinden denize açılan Samanlı ve Safran Derelerindeki koku ve yosunlaşma, ayrıca Yalova sahilindeki aşırı yosunlaşmanın önüne geçebilmek için birtakım önlemler alma ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Yalova için çevresel sürdürülebilirliğin sağlanması ve kentsel yaşam kalitesinin artırılması penceresinden bakıldığında projenin amacı, derelerin denize açılma noktaları olan delta bölgelerinin ilgili özelliklerinin belirlenmesi, derelerin kirliliklerinin tespit edilmesi ve kirlilik kaynaklarının, uygun tedbirleri almak suretiyle kontrolünün sağlanmasıdır.Proje yalnız kirlilik boyutunun tespiti, kirlilik noktalarının tayini, kirlilik önleyici bölgeye spesifik belirlenmesini ve kirli sedimanların bertarafında efektif bir yöntem geliştirilmesine dair Ar-Ge çalışmalarını kapsamakta ancak önerilen metotların belediye tarafındauygulanmasını kapsamamaktadır.

PROJE SÜRESİ(Başlangıç-Bitiş Tarihi):Ekim 2014-Ekim 2016
PROJENİN TÜRÜ, MALİ KAYNAĞI ve FİNANSMAN MİKTARI:DSİ yatırım bütçesi 250.000 TL
YÜRÜTÜCÜLERİ ve PAYDAŞLAR:
Yalova Üniversitesi, Yalova Su ve Kanalizasyon İdaresi, DSİ 1. Bölge Müdürlüğü
GELİŞMELER:

Satın almaların gerçekleştirilmesi planlanan zaman ile proje başvurusunun yapıldığı zaman arasındaki kur farkı sebebiyle proje bütçesi revize edildi. Çalışma devam ediyor.

•MENDERES MASİFİNDE YERALAN GNAYS VE ŞİSTLERİN BARAJ VE GÖLETLERDE KAYA DOLGU MALZEMESİ OLARAK KULLANILABİLİRLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI PROJESİ NO: 2014-2


PROJENİN AMACI/HEDEFLERİ:

Tasarlanan bir baraj tipinin seçimini yapabilmek için gövdede kullanılması düşünülen malzemenin yeterli miktarda ve ekonomik mesafeler içerisinde bulunması gerekmektedir. Ayrıca kullanılacak doğal yapı malzemelerinin fiziksel özelliklerinin bilinmesi de baraj dizaynının doğru yapılabilmesi için çok önemli bir faktördür. DSİ 2. Bölge müdürlüğü tarafından Menderes Masifi üzerinde yapılacak depolama tesislerinin gövde dolgularında kullanılacak geçirimsiz malzeme, kaya dolgu ve riprap malzemesi sıkıntısı yaşanmakta ve temel kayaç olan şistler hakkında da yeteli çalışma bulunmamaktadır. Ege Bölgesinin önemli bir bölümünün temelini oluşturan ve yurdumuzun diğer bölgelerinde de yer alan şistlerin hangi şartlar da kullanılabileceğinin belirlenmesi ile ülke ekonomisine de büyük faydalar sağlanacaktır.

PROJE SÜRESİ(Başlangıç-Bitiş Tarihi):  Ekim 2014-Ekim 2016
PROJENİN TÜRÜ, MALİ KAYNAĞI ve FİNANSMAN MİKTARI:

DSİ yatırım bütçesi 50.000 TL

YÜRÜTÜCÜLERİ ve PAYDAŞLAR:

Dokuz Eylül Üniversitesi, DSİ 2. Bölge Müdürlüğü

GELİŞMELER:

Gelişme raporu alınabilecek durumda

•BETON İÇYAPISININ MİKROTEKSTÜREL, MİNERALOJİK VE SPEKTROSKOPİK YÖNTEMLERLE İNCELENMESİ VE KALİTE KONTROLÜNÜN JEOLOJİK VERİLERLE KARŞILAŞTIRILMASI: ARTVİN-YUSUFELİ BARAJI VE MARDİN ILISU BARAJI NO: 2015-1

PROJENİN AMACI/HEDEFLERİ:

Bu çalışmada, kritik öneme sahip beton barajlardaki beton kaliteleri incelenerek mevcut durum ve şartlarda beton ömrünün ne kadar olacağı araştırılacak; belirlenen tasarımlar ile uygulamadaki farklılıklar incelenerek sertleşmiş betonun iç yapısı ortaya konulmaya çalışılacaktır. Bu yolla elde edilen bulgular, tahribatlı ve tahribatsız diğer kalite kontrol testleri ile elde edilen verilerle karşılaştırılarak hem geriye hem de ileriye yönelik uygulama olanağı sağlanacaktır.

PROJE SÜRESİ(Başlangıç-Bitiş Tarihi):

2015-2020 

PROJENİN TÜRÜ, MALİ KAYNAĞI ve FİNANSMAN MİKTARI:

DSİ yatırım bütçesi 4.059.170 TL

YÜRÜTÜCÜLERİ ve PAYDAŞLAR:

DSİ TAKK Dairesi Başkanlığı, DSİ 16. Bölge Müdürlüğü, DSİ 26. Bölge Müdürlüğü, Ankara Üniversitesi, Delft University (Hollanda)

GELİŞMELER:

Cihaz satın almaları yapıldı, literatür taramaları ve eğitim çalışmaları devam ediyor.


•DSİ PROJELERİNE İMAL EDİLEN BETON YAPILARIN YERİNDEKİ BASINÇ DAYANIMININ TESPİT EDİLMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ AMACIYLA ALINAN KAROT NUMUNE DAYANIMLARINDA BETON YAŞI DÜZELTME FAKTÖRÜNÜN BELİRLENMESİ NO: 2015-2


PROJENİN AMACI/HEDEFLERİ:

Su Yapılarında kullanılan betonların kalite kontrollerine esas olmak üzere taze betondan alınan numunelerin basınç dayanımlarının düşük çıkması veya bazı tereddütlü sonuçlar hasıl olması durumunda sertleşmiş betondan numune alınarak uygunluk değerlendirmesi yapılmaya çalışılmaktadır. Bu durumda da Herhangi bir yaşta alınan beton numunelerinden elde edilen dayanım sonuçlarına yaş düzeltme faktörünün uygulanamamaktadır. Bu projede, bu soruna çözüm aramak amacıyla; sertleşmiş betonun uygunluk belgesine esas yerindeki 28. gündeki potansiyel basınç dayanımının belirlenebilmesi için bir korelasyon geliştirilmeye çalışılacaktır.

PROJE SÜRESİ(Başlangıç-Bitiş Tarihi):

2015-2018

PROJENİN TÜRÜ, MALİ KAYNAĞI ve FİNANSMAN MİKTARI:

DSİ yatırım bütçesi 321.000 TL

YÜRÜTÜCÜLERİ ve PAYDAŞLAR:

DSİ TAKK Dairesi Başkanlığı, DSİ 23. Bölge Müdürlüğü, Orta Doğu Teknik Üniversitesi

GELİŞMELER:

Betonda Olgunluk Cihazı ile imal edilen betonlarda sıcaklık ve kür geçmişi izlenmekte olup betonun olgunluğu hesaplanmakta ve yerindeki dayanım hakkında bilgi elde edilmektedir.

SONUÇLANAN Ar-Ge FAALİYETLERİ
•İÇİ BETON KAPLI BORULARDA İÇ KAPLAMAYA ZARAR VERMEYECEK EN YÜKSEK HIZIN OVALLEŞMENİN TESPİTİ PROJESİ (NO: 2011-3)

İçmesuyu Dairesi Başkanlığınca çalışılmıştır.
Sonuç Raporu yayınlanmıştır.
Bu çalışmada kapalı bir borulu sistem içerisinde yüksek hızlarda meydana gelebilecek hasarların tespiti için yapılan deneyler neticesinde; deneyde kullanılmış olan suyun hamsu değerlerini taşıdığı dikkate alındığında bu özelliklerdeki suyun boru iç beton kaplamasına verdiği aşınmanın deneyde kullanılan hız kriterine bağlı olmadığı ve yüksek hızdan kaynaklanan aşınma etkisinin ihmal edilebilecek düzeyde olduğu tespit edilmiştir.•WATERSAVR KULLANIMININ SU KALİTESİ VE CANLI KAYNAKLAR ÜZERİNDEKİ POTANSİYEL ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI NO: 2015-3


PROJENİN AMACI/HEDEFLERİ:

Yeryüzünün en önemli doğal kaynaklarından olan su, iklim değişimleri ve küresel ısınma nedeniyle hızla azalırken, Amerika’da buharlaşmayı engelleyici yüzey aktif maddelerinin etkinliğinin araştırılması çalışmaları artmış ve dünyanın özellikle kurak bölgelerinde düzenli olarak kullanılmaya başlanmıştır. Yapılan araştırma çalışmaları sonucunda da % 35’e varan oranlarda buharlaşmanın azaldığı tespit edilmiştir.

PROJE SÜRESİ(Başlangıç-Bitiş Tarihi):

Temmuz 2015- Nisan 2016

PROJENİN TÜRÜ, MALİ KAYNAĞI ve FİNANSMAN MİKTARI:

385564 TL + 148000 USD (DSİ Yatırım Bütçesi: 130684 TL + 34000 USD ER-TA: 254880 TL + 114000 USD )

YÜRÜTÜCÜLERİ ve PAYDAŞLAR:

İstanbul Üniversitesi, Etüt Planlama Dairesi Başkanlığı, İşletme ve Bakım Dairesi Başkanlığı, DSİ 5. Bölge Müdürlüğü, ER-TA

•FARKLI YÖNTEMLERLE ELDE EDİLEN, DOLGU ZEMİNE AİT YERİNDE SIKILIK DEĞERLERİNİN KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ PROJESİ NO:2013-1


PROJENİN AMACI/HEDEFLERİ:

Baraj dolgularında arazide kalitenin kontrol edilmesi zor ve zaman alıcı uygulamalardır. Eski klasik yöntemler kum konisi, balon yöntemi, numune alıcı yöntem, alınan numunenin etüvde kurutulma süresi ve numune alma işleminin uzun olması nedeniyle ve bu sırada işin durdurulması gerektiği için, ekonomik yöntemler değillerdir. Bu projede; farklı yerinde sıkılık bulma yöntemleri değişik ortamlarda uygulanıp hangi ortam için hangi cihaz veya yöntemin daha uygun olacağı tespit edilmeye çalışılacaktır. Elektrikli Yoğunluk Ölçer, Nükleer, Deflaktometre gibi yöntemler denenmiştir.

PROJE SÜRESİ(Başlangıç-Bitiş Tarihi):

2013-2015

PROJENİN TÜRÜ, MALİ KAYNAĞI ve FİNANSMAN MİKTARI:

DSİ yatırım bütçesi 72.000 TL

YÜRÜTÜCÜLERİ ve PAYDAŞLAR:

DSİ TAKK Dairesi Başkanlığı


•ZEBRA MİDYE İLE MÜCADELEDE FİLTRASYON VE BOYA DENEMELERİ No:2011/1
PROJENİN AMACI/HEDEFLERİ:

Kapalı sulama sistemlerinde sorun yaratan zebramidye ile mücadelede Eko Mühendislik Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. tarafından önerilenBernoulli Filtresinin ve su altında kalan yapılarda zebra midye tutunmasını engellemekamacı ile Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü, İnnov’coat Nanoteknolojik Boya veYüzey Ürünleri San. Tic. ve Ar-Ge A.Ş. ve Bilkent Üniversitesi tarafından önerilen boyanın yeterliliğinin araştırılmasıdır.

PROJE SÜRESİ(Başlangıç-Bitiş Tarihi):

Ocak 2011- Aralık 2011

YÜRÜTÜCÜLERİ ve PAYDAŞLAR:

DSİ Genel Müdürlüğü İşletme ve Bakım DairesiBaşkanlığı, DSİ   15. Bölge Müdürlüğü, Eko Mühendislik Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. ,Eti Maden İşletmeleri Gn. Md., İnnov’coat Nanoteknolojik Boya ve Yüzey Ürünleri San. Tic. ve Ar- Ge A. Ş, Ulusal Nanoteknoloji Araştırma Merkezi, Bilkent Üniversitesi

•BALIK GEÇİTLERİNİN PLANLANMASINDA BALIK FAUNASININTESPİTİ VE BALIK GEÇİDİ TEMELKRİTERLERİNİNBELİRLENMESİPROJESİ   No: 2011/2


PROJENİN AMACI/HEDEFLERİ:

Nehirler üzerinde su kaynaklarının geliştirilmesineyönelik olarak inşa edilen hidrolik yapılar, doğal balık populasyonları üzerinde menfi birtakımetkilere yol açabilmektedir. Bu etkiler, bazen balık miktarının azalması ya da neslinin tükenmesişeklinde olabilmektedir. Nehir üzerindeki bu tür engeller nehir sürekliliğini de etkilemektedir.Bir nehir sisteminin doğrusal ve yatay sürekliliği ekolojik bakımından hayati önemi haizdir.Çeşitli maksatlarla hidrolik yapıların inşasının zorunlu olduğu durumlarda, ekosisteme verilenzararın asgarî düzeye indirilmesi için balık geçitlerinin yapılması gerekmektedir.
Balık populasyonları, bütün biyolojik işlevlerini destekleyen sucul yaşam alanının özelliklerinedoğrudan bağımlıdır. Göçmen balıklar; üreme, yavru balıkların büyüme ve cinsel olgunlaşma gibihayatlarının belirli dönemlerinde farklı ortamlara ihtiyaç duymaktadır. Bir akarsu üzerine barajinşa edilmesi, balıkların memba tarafına doğru göçlerini engelleyebilir veya geciktirebilir, böyleceyaşam döngüsünün belirli aşamalarında akarsu boyunca hareket etmek zorunda olan türlerin azalmasınaveya ortadan kalkmasına sebep olabilir.
1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu 22. Maddesinde “Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığınınmüsaadesi alınmadan akarsularda su ürünlerinin geçmesine veya yetişmesine engel olacakşekilde ağlar kurulması, bent, çit ve benzeri engeller yapılması yasaktır. Akarsular üzerindekurulmuş ve kurulacak olan baraj ve regülatör gibi tesislerde su ürünlerinin geçmesinemahsus balık geçidi veya asansörlerin yapılması ve bunların devamlı olarak işler durumdabulundurulması mecburidir” denilmektedir. Ayrıca 1380 Sayılı Kanunun uygulanmasına ilişkin10.03.1995 Tarihli 22223 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Su Ürünleri Yönetmeliğinde “Barajgölü, gölet, set gibi tesisler yapılırken balık geçitleri, asansörleri ve balık perdeleri yapılmasızorunludur” denilmektedir.

Ülkemizin ihtiyaç duyduğu elektrik enerjisi açığını karşılamaya yönelik olarak 4628 sayılı Kanunçerçevesinde küçük ölçekli hidroelektrik  projeler uygulanmaya başlanmıştır. Bu projelerin daha ziyadeakarsuların yan kollarında ve su kaynağına yakın yerlerde gerçekleştirilecek olması, beraberinde suekosistemlerine verilen olumsuz etkileri de gündeme getirmektedir.
  
4628 sayılı Kanun çerçevesinde inşa edilen balık geçitleri tip projelere dayanılarak projelendirilip,inşa edilmektedir. Mahallinde yapılan çalışmalarda balık geçitlerinin; doğal engeller dikkatealınmadan ve gerekli olmadığı halde inşa edildiği, balık geçidi tipi ve yer seçiminin uygun olmadığı,amacına uygun işletilmediği tespit edilmiştir.
Balık geçidi yapılmasına karar vermeden önce, planlama aşamasından itibaren göç eden balıktürlerinin tespiti ve habitat belirleme gibi temel çalışmalar ile bu bilgilere dayanılarak geçit tipive karakteristiklerinin ortaya konulması gerekmektedir.
Bu nedenlerle, inşa edilecek depolama tesislerinden balık geçidi projeleri uygun görülenlerde; göçyapan balıkların geçebileceği tipte, uygun eğimli  ve boyutlarda balık geçidi inşa edilmesine katkısağlayacak verilerin temin edilmesi gerekmektedir. Bu kapsamda söz konusu verilerden balık türleri, göç zamanları, yaşam alanlarının belirlenmesi amaçlanarak aşağıda detayları verilen bu çalışmanınyapılması planlanmıştır.

PROJE SÜRESİ(Başlangıç-Bitiş Tarihi):

Ocak 2011- Aralık 2011

YÜRÜTÜCÜLERİ ve PAYDAŞLAR:

DSİ Genel Müdürlüğü İşletme ve Bakım DairesiBaşkanlığı, DSİ   22. Bölge Müdürlüğü.